บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Northern System Corporation Co.,Ltd.
ออกแบบ ติดตั้งระบบ เน็ตเวิร์ค ระบบโทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขาย
Professional Infrastructure
CCTV, Access Control, PABX, IP Phone, Network
Tel: 053-492210 Fax: 053-350163 Email : [email protected]

CCTV - Axis

axis-m1045-lwaxis-m1045-lw.png
m1025m1025.png
m1065-lm1065-l.png
m1065-lwm1065-lw.png
m1124-em1124-e.png
m1124m1124.png
m1125-em1125-e.png
m1125m1125.png
m1145-lm1145-l.png
m1145m1145.png
m2025-lem2025-le.png
m2026-le-mk-iim2026-le-mk-ii.png
m3007-pm3007-p.png
m3007-pvm3007-pv.png
m3014m3014.png
m3024-lvem3024-lve.png
m3025-vem3025-ve.png
m3026-vem3026-ve.png
m3027-pvem3027-pve.png
m3037-pvem3037-pve.png
m3044-vm3044-v.png
m3044-vwm3044-vw.png
m3045-vm3045-v.png
m3045-vwm3045-vw.png
m3046-vm3046-v.png
m3047-pm3047-p.png
m3048-pm3048-p.png
m3104-lm3104-l.png
m3104-lvem3104-lve.png
m3105-lm3105-l.png
m3105-lvem3105-lve.png
m3106-lm3106-l.png
m3106-lvem3106-lve.png
m5013-vm5013-v.png
m5013m5013.png
m5014-vm5014-v.png
m5014m5014.png
m5525em5525e.png
p1357-ep1357-e.png
p1357p1357.png
p1364-ep1364-e.png
p1364_0p1364_0.png
p1365-e-mk-iip1365-e-mk-ii.png
p1365-mk-iip1365-mk-ii.png
p1367ewallanglep1367ewallangle.png
p1367wallanglep1367wallangle.png
p1368e-angleleftp1368e-angleleft.png
p1405-le_0p1405-le_0.png
p1425-le-mk-iip1425-le-mk-ii.png
p1427-le_0p1427-le_0.png
p1428-e_0p1428-e_0.png
p1435-lep1435-le.png
p3214-v_0p3214-v_0.png
p3215-vp3215-v.png
p3224-lvp3224-lv.png
p3225-lvp3225-lv.png
p3225-lvep3225-lve.png
p3225-ve-mk-iip3225-ve-mk-ii.png
p3227-lvp3227-lv.png
p3227-lvep3227-lve.png
p3228-lvp3228-lv.png
p3228-lvep3228-lve.png
p3354p3354.png
p3364-lvp3364-lv.png
p3364-lve_0p3364-lve_0.png
p3364-vp3364-v.png
p3364-vep3364-ve.png
p3365-vp3365-v.png
p3365-vep3365-ve.png
p3367-vp3367-v.png
p3367-vep3367-ve.png
p3374v-ceiling_0p3374v-ceiling_0.png
p3375v-ceilingp3375v-ceiling.png
p3375ve-front_0p3375ve-front_0.png
p3384-vp3384-v.png
p3384-vep3384-ve.png
p3707-pep3707-pe.png